Tamsang Podcast Episode 1

ແຕ້ມແສງ Podcast

Podcast ທີ່ຈະນຳຄວາມຮູ້ເລື່ອງກ້ອງ ແລະການຖ່າຍພາບມາໃຫ້ທ່ານຮັບຮູ້ແລະຮັບຟັງ ແລະນີ້ຄື ແຕ້ມແສງ Podcast Episode 1

ນອກຈາກນຳສະເໜີເລື່ອງຂ່າວສານໃນແວດວົງການຖ່າຍພາບແລ້ວ ກໍຍັງພົບກັບຖາມຕອບບັນຫາການຖ່າຍພາບໃນຫົວຂໍ້ ເລືອກເລນແນວໃດລະຫວ່າງ 18-135 ກັບ 55-300 ແລະສົ່ງທ້າຍດ້ວຍ freetalk ເລື່ອງ ຈິດສຳນຶກໃນການຖ່າຍພາບໃນສະຖານທີ່ສາທາລະນະ

Listen to Tamsang Podcast Episode 1

ຫຼືດາວໂຫລດ Tamsang Podcast Episode 1