Tamsang Podcast Episode 1

ແຕ້ມແສງ Podcast

Podcast ທີ່ຈະນຳຄວາມຮູ້ເລື່ອງກ້ອງ ແລະການຖ່າຍພາບມາໃຫ້ທ່ານຮັບຮູ້ແລະຮັບຟັງ ແລະນີ້ຄື ແຕ້ມແສງ Podcast Episode 1

ນອກຈາກນຳສະເໜີເລື່ອງຂ່າວສານໃນແວດວົງການຖ່າຍພາບແລ້ວ ກໍຍັງພົບກັບຖາມຕອບບັນຫາການຖ່າຍພາບໃນຫົວຂໍ້ ເລືອກເລນແນວໃດລະຫວ່າງ 18-135 ກັບ 55-300 ແລະສົ່ງທ້າຍດ້ວຍ freetalk ເລື່ອງ ຈິດສຳນຶກໃນການຖ່າຍພາບໃນສະຖານທີ່ສາທາລະນະ

Listen to Tamsang Podcast Episode 1

ຫຼືດາວໂຫລດ Tamsang Podcast Episode 1

Leave your comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>